Zum Joresenn mécht de Schäfferot vun der Gemeng Wal een Opruff, d’Ofschéisse vu Freedefeier, Knupperten a Rakéite sinn ze loossen

Zum Joresenn mécht de Schäfferot vun der Gemeng Wal een Opruff, d’Ofschéisse vu Freedefeier, Knupperten a Rakéite sinn ze loossen, dëst am Interessi vun der Sécherheet vun de Mënschen, den Déieren, de Gebaier an der Ëmwelt.
Ofgesi vum Kaméidi a vum Knascht, em deen sech dacks herno kee méi këmmert, riskéieren des schlecht Gewunnechten an den aktuell schwieregen Zäite besonnesch déi Leit ze stéieren, déi am meeschten ënnert der Situatioun leiden.
Jiddereen ass perséinlech haftbar fir Schied, déi en engem anere verursaacht.
Mir soen iech am Viraus Merci fir Äert Versteesdemech, äre Respekt, är Solidaritéit a wënschen iech besënnlech Feierdeeg an ee gesond Joer 2022!

A l’occasion de l’approche des jours de fête et de fin d’année, le collège des bourgmestre et échevins fait un appel aux citoyens de renoncer à toutes sortes de feux d’artifice et de pétards dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité des citoyens, des animaux, des immeubles et de l’environnement.
Indépendamment des fortes nuisances acoustiques et de la pollution engendrées, ces mauvaises habitudes risquent de gêner surtout les personnes qui souffrent le plus de la situation actuellement difficile.
Il est évident que toute personne est personnellement responsable pour des dégâts causés à autrui.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension, respect, solidarité et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Restez en bonne santé !