Sport-Krees Atert

Kanner- a Jugendbetreiung Atert Asbl
Sport-Krees Atert
Bewegungsangebot und Sportförderung für Kinder und Jugendliche im Kanton Redingen

https://www.sportkreesatert.lu/de/home.html

Contact

Sport-Kress Atert

Tel.: 26 62 17 05
Fax: 26 62 17 06
Mobil: 621 323 205

E-Mail: info@sportkreesatert.lu

Aller au contenu principal